Архів категорії: Випуск 76

Головні наративи сучасної російської пропаганди як впливогенна проблематика в умовах консцієнталь-ної війни Росії проти України

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.15 УДК 007:659.4:316.485.2(470+477) Головні наративи сучасної російської пропаганди як впливогенна проблематика в умовах консцієнталь-ної війни Росії проти України Ващенко Наталія Миколаївна, Інститут журналістики Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка, здобувач. Резюме Мета дослідження – визначити головні наративи російської пропаганди в українському медіапросторі в умовах консцієнтальної війни Росії проти України. Методом теоретико-методологічного аналізу та узагальнення… Читати далі »

Порушення професійної журналістської практики в Алжирі. Можливості та перешкоди

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.14 УДК 007:070.133:174(65) Порушення професійної журналістської практики в Алжирі. Можливості та перешкоди Баджі Якоб, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірант Такиеддін Яхіа, кафедра журналістики, Університет Мохамеда Будіафа, доктор Резюме Існують правила та вказівки для кожної практики у світі. Їх відсутність призведе до анар-хії та порушень закону в будь-якому суспільстві. Журналістику без… Читати далі »

Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.13 УДК 070:82-92:81’42 Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка Мариненко Ірина Олегівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент. https://orcid.org/0000-0002-2836-758X Резюме Актуальність теми дослідження зумовлена головною роллю заголовка інтернет-публікацій у вирішенні питання, чи читати користувачеві пропоновану новину. Задля зацікавлення реципієнта автори вдаються до недомовок, двозначності в найменуваннях текстів.… Читати далі »

Модифіковані фраземи в заголовках сучасних медіа

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.12 УДК 070:811.161.2:004.738.5(047) Модифіковані фраземи в заголовках сучасних медіа Фіголь Надія Миколаївна, Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», канди-дат філологічних наук, доцент Файчук Тетяна Григорівна, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Резюме Українська фразеологія постійно розвивається, зникають застарілі, рідковживані фразео-логізми,… Читати далі »

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.11 УДК 007:070:[655:002.2:001.815]:81’373.2 Власні назви як заголовок рубрики покажчика друкованої книги: критерії відбору та особливості формулювання Благовірна Наталія Богданівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  андидат філологічних наук, доцент Кошелюк Олена Василівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент Резюме Мета дослідження – уточнити критерії відбору номінованих денотатів та форму подання… Читати далі »

Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.10 УДК 007:654.195:81’26 Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо Нагорняк Майя Володимирівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцентка Резюме Метою дослідження є вивчити стан, зумовлений вживанням фемінітивних форм у новин-них повідомленнях першого каналу Суспільного радіо. Використовувався метод емпірич-ного аналізу, прослуховування значного аудіомасиву новин; завдяки методам кількісного та… Читати далі »

Архітектоніка і темп прес-марафону президента України В. Зеленського

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.9 УДК 007:621.397.13:316.776.3 Архітектоніка і темп прес-марафону президента України В. Зеленського Грубич Костянтин Володимирович, Київський національний університет культури і мистецтв, старший кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач. https://orcid.org/0000-0002-6286-1880 Резюме Визначаються основні схеми побудови архітектоніки, тобто структурної основи телеві-зійного дійства, загальної зовнішньої форми побудови та взаємозв’язку його частин, їх співвідношення між собою. Досліджується закономірність… Читати далі »

Науково-теоретичне осучаснення концепції синтаксису української мови в підручниках для вищої школи

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.8 УДК 378.091.64:811.161.2’367 Науково-теоретичне осучаснення концепції синтаксису української мови в підручниках для вищої школи Мамалига Анастасія Іванівна, доктор філологічних наук, професор. Бикова Ольга Миколаївна, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та нових медіа. Резюме У статті розглядаються давно назрілі, актуальні питання сучасного науково-теоретичного висвітлення синтаксису… Читати далі »

Лабораторні заняття з «Агенційної журналістики» як спосіб вироблення у студентів базових навичок для роботи над новинним контентом

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.7 УДК 070.431.2:378.4 Лабораторні заняття з «Агенційної журналістики» як спосіб вироблення у студентів базових навичок для роботи над новинним контентом Кобинець Алла Володимирівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент Резюме Мета статті – навести досвід проведення практичних занять під час вивчення студентами першого курсу фахової дисципліни «Агенційна журналістика»,… Читати далі »

Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.6 УДК 007:659.3:642.5:004.738.5 Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах Неіленко Сергій Михайлович, Київський національний університет культури і мис-тецтв, кандидат технічних наук, старший викладач. Резюме Мета дослідження полягає в огляді відображення гастрономічної культури в інформа-ційному просторі. Завданням дослідження є проаналізувати сучасний стан презентації гастрономічної культури у соціальних мережах. Основними методами, які було викорис-тано для проведення… Читати далі »