Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.6

УДК 007:659.3:642.5:004.738.5

Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах

Неіленко Сергій Михайлович, Київський національний університет культури і мис-тецтв, кандидат технічних наук, старший викладач.

Резюме

Мета дослідження полягає в огляді відображення гастрономічної культури в інформа-ційному просторі. Завданням дослідження є проаналізувати сучасний стан презентації гастрономічної культури у соціальних мережах. Основними методами, які було викорис-тано для проведення теоретичного дослідження, стали теоретико-методологічний аналіз проблеми та моніторинг й узагальнення соціальних мереж, які висвітлюють гастрономіч-ну культуру. Результати і висновки. Проаналізовано сучасний стан презентації гастро-номічної культури у соціальних мережах. Встановлено, що гастрономічна культура пред-ставлена різноманітними поглядами як професіоналів, так і аматорів; інтернет-ролики у соціальних мережах не лише відображають культурний стан сучасності, а й суттєво впли-вають на її формування, визначають систему оцінювання і напрями розвитку кулінарної культури. Тим самим вони стають значущим чинником формування і трансляції уявлень про те, якою повинна бути їжа та культура її споживання. Це дає підстави стверджувати, що кулінарні інтернет-ролики нині стають одним з центральних і найбільш дієвих спосо-бів утвердження норм гастрономічної культури в суспільстві. Кулінарні інтернет-ролики варто розглядати як особливі форми гастрономічної презентації, тісно пов’язані з доміна-нтами актуального соціокультурного контексту, які фіксують і транслюють норми гаст-рономічної культури, забезпечуючи тим самим її стійкість.

Ключові слова: гастрономічна культура; кулінарія; культура; масмедійний простір; на-ціональна кухня; соціальні мережі.

76_6

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_6.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь