Вимоги до статей

Обсяг та форматування

Повний обсяг статті, включно з анотаціями двома мовами (англійською, українською), таблицями, ілюстраціями, списком літератури, має становити 20-50 тис. знаків (символів та пробілів).

Обсяг рецензії на книгу має становити 5-10 тис. знаків.

Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад, Petrenko.doc. Якщо авторів кілька – то прізвищами перших двох авторів, наприклад, Petrenko_Sydorenko.doc. Разом зі статтею необхідно надсилати довідку про автора. Файл з довідкою називайте аналогічно назві файла зі статею, додаючи Dovidka_ на початку, наприклад,Dovidka_Petrenko.doc. Якщо авторів кілька –Dovidka_Petrenko_Sydorenko.doc.

Рукопис необхідно подавати у форматі, сумісному з Microsoft Word (можливі розширення файлів: .rtf, .doc, .docx). Розмір сторінки А4; книжкова орієнтація; поля з усіх країв по 2 см.; шрифт Times New Roman; розмір шрифту 14; інтервал між рядками 1,5.

Назву статті треба набирати звичайним текстом; не допускається набір з використанням опції Caps Lock.

Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса).

Стиль тексту Звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається.

Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації), формули і таблиці нумеруються. На кожну ілюстрацію має бути посилання в тексті.

Ілюстрації таблиці мають не перевищувати розміром зазначених вище розмірів сторінки (А4 мінум по 2 см на поля).

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню “Таблиця”). Формат таблиць тільки книжковий.

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.

Не рекомендується користуватись автоматичною нумерацією.

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi. Кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті латиницею. Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Petrenko1.jpg; Petrenko2.jpg; Petrenko3.jpg.

Перед основним текстом статті потрібно вказати такі дані:

 • індекс УДК;
 • прізвище, ім’я та по-батькові автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса місця роботи, адреса електронної пошти автора/авторів, ORCID автора/авторів;
 • назву статті;
 • резюме (детальні вимоги – див. далі);
 • 3-5 ключових слів.

Вимоги до структури основного тексту статті

Основний текст статті повинен мати цілком визначену структуру. Підрозділи статті, які наведено нижче, повинні бути пронумеровані, виділені у тексті жирним шрифтом і розташовані на окремому рядку як підзаголовки.

1. Вступ (актуальність теми, мета і завдання статті). Обсяг – близько 3000 знаків.

2. Теоретичне підґрунтя (огляд літератури і попередніх досліджень з цієї чи суміжної проблематики).

3. Методи дослідження (не загальними фразами, а чітко розписати, які методи і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати).

4. Результати і обговорення (навести основні результати дослідження).

5. Висновки. Обсяг – близько 2000 знаків.

6. Подяки (за потреби).

7. Посилання у тексті. Всі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належним чином оформлені посилання на першоджерела.

У тексті статті посилання позначаються прізвищем першого автора мовою оригіналу в круглих дужках, через кому зазначається рік публікації, через кому – номер сторінки (якщо треба). Якщо є необхідність робити посилання на кілька джерел одночасно, то їх слід указувати через крапку з комою в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора кожного джерела. Напр., дослідники вивчали певну проблему (Lang, 2009, Smith; 2007, Zeta, 2008).
Зауважимо, що посилання на україномовні книги та статті в тексті слід подавати українською мовою, натомість посилання на англомовні чи іншомовні книги та статті, слід подавати мовою оригіналу. У тексті статті вказується лише прізвище автора джерела без ініціалів.

Варто розрізняти посилання на:

 • літературні джерела (монографії, статті, дисертації та автореферати дисертацій, нормативні акти і под.). Як посилатися на них у тексті описано вище;
 • джерела дослідження (медіатексти, ток-шоу, онлайн-медіа, блоги, твітти, подкасти, аудіо- чи відеосюжети, ютуб-канали, рекламні повідомлення, заголовки, мовні засоби і под.), тобто ті джерела, що їх автор досліджує у своїй статті. Посилання на джерела дослідження необхідно подавати у тексті як підсторінкові виноски. До списку літератури такі джерела не вносити.

8. Список літератури (References) подавати без нумерування в алфавітному порядку за прізвищем (першого) автора згідно з Публікаційним посібником Американської психологічної асоціації (АРА). Тобто вказувати такі реквізити: для статті – автор, рік видання, назва статті, назва журналу, номер журналу, сторінки; для книги – автор, рік видання, назва книги, видавництво.

Для статей, що місять посилання на джерела, опубліковані виключно романським шрифтом (англійські, німецькі, французькі тощо), достатньо одного списку літератури (References).

Для статей, що місять посилання на джерела не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) або комбінують посилання романським і не романським шрифтами (напр., частина посилань англійською, а частина – українською), необхідно подавати два варіанти списку літератури:

 1. References – той самий список літератури, але романською абеткою. Правила перекладу і транслітерації кириличних джерел див. напр. тут https://economics.net.ua/files/autors/References.pdf.
 2. Список літератури мовою оригіналу (всі джерела подаються тією мовою, якою їх опубліковано, тут можуть бути джерела і кирилицею, і романською абеткою та ін..).

Бібліографічний опис – за стилем АРА. Загальні правила такі:

 • спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали; вказуються всі автори, після останнього ставиться крапка;
 • після прізвища та ініціалів автора / авторів у дужках вказується рік публікації, напр.: (2014). Після дужок ставиться крапка;
 • після року публікації вказується Назва статті або “Назва розділу”, якщо це посилання на розділ колективної монографії;
 • потім вказується Назва Журналу чи Назва монографії (всі значущі слова назви журналу пишуться з великої літери; всі значущі слова назви книги / монографії пишуться не з великої літери);
 • потім вказуються через кому випуск журналу (volume), у дужках – підвипуск (issue) (якщо є), і через кому сторінки статті, а також через крапку ідентифікатор DOI. Для книг після назви має бути через крапку вказано видавництво.

Докладніше можна ознайомитись, наприклад тут: https://dgs.org.ua/uk/apa-style-oformlennya-spisku-literaturi/


Вимоги до резюме

Резюме українською та англійською (Abstract) мовами

Резюме українською та англійською мовами мають бути ідентичними за змістом.

Обсяг резюме: 200-250 слів (1500-2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли).

Резюме має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська або американська англійська, але не суміш обох). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів.

Структура резюме. У резюме необхідно чітко вказати:

 • мету дослідження (main objective(s) of the study);
 • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done);
 • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для науки, суспільства, освіти тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати 3-5 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах, наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.