Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.13

УДК 070:82-92:81’42

Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка

Мариненко Ірина Олегівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент.
https://orcid.org/0000-0002-2836-758X

Резюме

Актуальність теми дослідження зумовлена головною роллю заголовка інтернет-публікацій у вирішенні питання, чи читати користувачеві пропоновану новину. Задля зацікавлення реципієнта автори вдаються до недомовок, двозначності в найменуваннях текстів. Мета розвідки – встановити найбільш частотні мовні засоби, якими послугову-ються крос-медійні журналісти для створення заголовків з інтригувальним компонентом. Під час дослідження було використано такі методи: для відбору заголовків як матеріалу для аналізу – метод суцільної вибірки з крос-медійних медіа; для визначення засобу ство-рення інтриги і встановлення причин такого явища – описовий; для систематизації та класифікації зібраних інтригувальних компонентів – методи аналізу й синтезу. У резуль-таті дослідження було виявлено 11 досить поширених лексико-семантичних і граматич-них засобів, що сприяють створенню заголовків з елементами інтриги. З-поміж лексико-семантичних активно використовуються родові назви замість видових, слова з абстракт-ним значенням, смислові перцептеми, емоційно-експресивні означення і багатозначні лексеми. Морфолого-синтаксичні засоби створення інтриги представлені займенниками й прислівниками узагальнено-вказівної семантики, питально-відносними займенниками та прислівниками, кількома видами односкладних речень, контекстуально неповними ре-ченнями, відсутністю обставин часу і місця, що створює часопросторову невизначеність, а також часткою не перед назвою ймовірного суб’єкта/об’єкта дії. Зазначені засоби поси-люють зацікавленість читача, спонукають його до ознайомлення з усією публікацією, що й становить основну мету журналістської праці. У такий спосіб підвищуються показники відвідуваності сайту, популярності певного автора.

Ключові слова: заголовок; інтернет-медіа; мовні засоби; інтрига.

76_13

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_13.pdf” title=”Завантажити PDF”]

 

Залишити відповідь