Модифіковані фраземи в заголовках сучасних медіа

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.12

УДК 070:811.161.2:004.738.5(047)

Модифіковані фраземи в заголовках сучасних медіа

Фіголь Надія Миколаївна, Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», канди-дат філологічних наук, доцент
Файчук Тетяна Григорівна, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Резюме

Українська фразеологія постійно розвивається, зникають застарілі, рідковживані фразео-логізми, з’являються нові, доповнюються та видозмінюються усталені. Водночас зміню-ється не лише компонентний склад фразеологічного багатства української мови, але й саме розуміння поняття «фразеологізм», що й зумовлює актуальність нашого досліджен-ня та пояснює його мету – визначити, які фразеологізми використовують медіа для при-вернення уваги читача, з’ясувати трансформації, які відбуваються з традиційними фразе-ологізмами в сучасних виданнях.

Серед методів, використаних для проведення дослідження, можна навести насамперед загальнонаукові: описовий; аналіз та синтез; типологізації. Поряд із загальнонауковими методами було застосовано сучасну методологію вивчення ефективності застосування модифікованих фразем у сучасних медіа: дискурс-аналіз, що передбачав дослідження взаємозв’язків тексту або його одиниці з іншими елементами та текстами, залежність тексту від мовленнєвої, суспільно-політичної ситуації тощо. Застосовувався під час збору прикладів метод контент-аналізу, що має на меті отримання кількісних даних про дослі-джуване явище, що дало змогу зробити об’єктивні висновки щодо поширення та викори-стання фразем у заголовному комплексі.

У статті розглянуто фразеологізми як активно вживаний мовний троп у сучасних друко-ваних та електронних медіа. З’ясовано, що в сучасних періодичних виданнях фразеологі-зми стають ефективним інструментом для привернення уваги читача завдяки емоційно-експресивному компоненту. Проаналізовано процеси модифікації фразем, що сприяють актуальності цих мовних зворотів. Досліджено прийоми модифікації фразем: повна або часткова видозміна семантики, додавання авторського коментаря, поширення фразеологі-зму за допомогою нових компонентів. Визначено, що значна частина використаних фра-зем в електронних медіа утворюється внаслідок трансформування традиційних стійких одиниць способами поширення їхнього компонентного складу, повної або часткової ви-дозміни семантики.

Ключові слова: фразеологізм; модифікована фразема; семантика; контамінація.

76_12

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_12.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь