DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.11

УДК 007:070:[655:002.2:001.815]:81’373.2

Власні назви як заголовок рубрики покажчика друкованої книги: критерії відбору та особливості формулювання

Благовірна Наталія Богданівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  андидат філологічних наук, доцент
Кошелюк Олена Василівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент

Резюме

Мета дослідження – уточнити критерії відбору номінованих денотатів та форму подання власних назв для рубрик покажчиків, вміщених у друкованих книгах різних функційних видів літератури, одночасно з послідовною концептуалізацією репрезентативних видав-ничих стратегій.

Методи. Дослідження проведене о на матеріалі книг, підготовлених до друку українськи-ми видавництвами, із залученням проблематики теорії та практики видавничої справи та редагування, що відображає сучасну теоретичну рефлексію, орієнтовану на міждисциплі-нарність. Використання системного методу дало змогу співвіднести напрацювання еди-торики та ономастики. Критичний аналіз форми рубрик покажчиків у виданнях, проведе-но із залученням узгоджених теоретичних конструктів, обумовлений методом дедукції. Результати і висновки. Теоретичні узагальнення розвідки зумовлять взаємопроникнення підходів едиторики та ономастики в контексті багатоаспектного вивчення онімів, що не лише значно розширить уявлення про специфіку ареального функціонування ономасти-кону друкованої книги, а й матиме суто практичний ефект, оскільки дасть змогу глибше зрозуміти лінгвокогнітивні механізми формування і функціонування пропріальних оди-ниць, чіткіше осягнути практику встановлення лексико-семантичної форми заголовка рубрики, а також нормативних випадків застосування інверсії під час формулювання рубрик покажчиків у книжкових виданнях. Лінгвістичний статус номена як складника апарату видання та рубрики покажчика цілком не досліджені, що пов’язано з периферій-ністю ономастикону друкованої книги в загальному дискурсі ономастики. Особливості формулювання рубрик покажчика, що охоплюють оніми, досліджено вперше, що визна-чає унікальність і новизну розвідки.

Ключові слова: апарат видання; покажчик; рубрика покажчика; онім; антропонім.

76_11

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_11.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь