Перцептивні критерії якості журналістських матеріалів як основа моделі представлення вузькогалузевої соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа України

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.7

УДК 070.48:004.738.5:338.1(477)

Вікторія Миколаївна Нікитенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка.
https://orcid.org/0000-0001-7399-6556

Резюме

У статті проаналізовано основні критерії якості відображення соціально-економічної теми «житло/нерухомість» у статтях ділових онлайн-медіа та запропоновано експліцитну модель представлення вузькогалузевої теми засобами масової комунікації.
Мета статті – визначити критерії сприйманої якості журналістських матеріалів про жит-ло/нерухомість ділових онлайн-медіа України і сформувати на їх основі інноваційну мо-дель представлення теми з урахуванням її соціально-економічної природи.

Використано метод проектного наукового дослідження – Design Science Research (DSR), який полягає в генерації нового знання шляхом конструювання та аналізу артефактів. За основу взята модель Кюхлера та Вайшнаві, яка дає змогу виділити стадії визначення об‟єкта, гіпотезування, аналізу, оцінювання, розвитку та висновків. У досліджені пропо-нується модифікувати цю модель, додавши також етап проектування. Під час цього етапу створена уніфікована модель представлення теми «житло/нерухомість» в українських ділових онлайн-медіа. Також застосовано метод експертного інтерв‟ювання для визна-чення об‟єкта дослідження та його аналізу. В експертному опитуванні взяли участь 15 журналістів, які є постійними авторами ділових онлайн-медіа України. Серед них були представники медіа суспільно-економічного спрямування і вузькоспеціалізованих галузе-вих видань. Вік учасників коливався від 24 до 47 років, досвід роботи в сегменті ділових медіа від 3 до 25 років.

В результаті визначено перцептивні критерії якості журналістських матеріалів, які стали основою для створення моделі представлення вузькоспеціалізованої галузевої інформації на прикладі теми «житло/нерухомість» в українських ділових онлайн-медіа з урахуванням її бінарної природи (поєднанні соціального та економічного контексту). Мета цієї моделі – подолати брак компетентності у роботі з вузькоспеціалізованою галузевою ін-формацією у ділових онлайн-медіа та сформувати методологічні рекомендації для висвіт-лення соціально-економічної теми «житло/нерухомість».

Ключові слова: ділові онлайн-медіа України; контент; критерії якості журналістських матеріалів; ділова журналістика.

Залишити відповідь