Аналіз підходів до впливу на особистість інтернет-комунікації: тенденції і фактори

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.2

УДК 007:316.61

Сухаревська Ганна Володимирівна, Національний університет водного господарства та природокористування, кандидат наук з соціальної комунікації, старший викладач ка-федри журналістики та українознавства.
https://orcid.org/0000-0001-8938-7915

Резюме

Мета дослідження – визначити наявні підходи до впливу на особистість мережевої кому-нікації. Через вплив електронних мультимедіа на суспільну комунікацію відбулась перео-рієнтація вектора комунікативних актів у напряму локальних груп, у сектор приватних інтересів і захоплень. У результаті цього утворилися численні комунікаційні майданчики. Соціальне співтовариство кіберпростору є формою суспільного життя людей, яка вперше в історії людства має глобальний, наднаціональний, надкласовий і надполітичний харак-тер. У статті проаналізовано зміни, які відбуваються з ментальністю користувачів мережі, з їх свідомістю. Ефект посилюється ще і тим, що ці зміни часто співзвучні власним пси-хологічним потребам і прагненням користувача. Інакше кажучи, відбувається зміщення акценту від аналітичної активності на користь пошукової.

Методи дослідження. Для дослідження залучений аналітичний підхід, що дозволяє зіста-вити наявні знання, отримані в результаті окремих емпіричних досліджень, і сучасні тео-ретичні уявлення про специфіку інтернет- простору. Саме в цьому сенсі в статті пере-осмислюється фактор комунікаційної ролі актора в мережі, а також чинники її трансфор-мації і моделювання особистості під впливом мережевої комунікації

Результати дослідження. Згідно з проаналізованими поглядами на трансформацію свідо-мості внаслідок впливу мережевої комунікації, можна зробити висновок, що зміни в мен-тальній моделі активного користувача мереж передусім зумовлені високими рівнем інфо-рмаційної насиченості інтернет-мережі, можливістю отримання інформації з багатьох джерел; процесами інверсифікації та руйнації часових структур, наявністю можливості програвання віртуальних сценаріїв негативних подій, які пов‟язані з тематикою зла, смер-ті, бідності тощо. Специфікою ментальних моделей картини світу для активних інтернет-користувачів є також велика кількість децентрованих та ідеалістичних моделей світу, які зосереджені на віддалених від користувача об‟єктах реального світу та значною схильніс-тю до ескапізму.

Ключові слова: інтернет-комунікація; особистість користувача; інтернет-залежність.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *