Особливості функціонування запозичень з англійської мови в публіцистиці (на прикладі щотижневиків «Український тиждень» і «Країна»)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.12

УДК 007:81’373.45

Особливості функціонування запозичень з англійської мови в публіцистиці (на прикладі щотижневиків «Український тиждень» і «Країна»)

Мороз Юлія Романівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр журналістики

Резюме
Метою дослідження є визначення особливостей функціонування запозичень з англійської мови в текстах публіцистичного стилю (на прикладі журналів «Український тиждень» та «Країна»). У процесі дослідження було застосовано: метод наукового опису та спостереження, суть якого полягає в інвентаризації й систематизації, класифікації та інтерпретації мовних одиниць, що дає змогу встановити корпус аналізованих англіцизмів; контекстноситуативний аналіз дискурсу, що використовується для дослідження специфіки функціональних характеристик мовних одиниць у медіатексті; метод кількісного підрахунку, який застосовується для виявлення відносної частотності вживання англіцизмів у матеріалі дослідження. Незважаючи на наявність значної кількості робіт українських і зарубіжних дослідників, присвячених проблемам уживання англіцизмів у мові преси, особливості їх типологізації та функціонування в українській мові загалом і мові публіцистики зокрема не отримали належного наукового висвітлення, що й зумовлює актуальність наукової розвідки. У дослідженні розуміємо англіцизм як різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. Англіцизми переважно усвідомлюються мовцями як чужорідний елемент і зберігають ознаки свого походження. Аналіз текстів «Українського тижня» засвідчив, що вибірка вміщує 75 англіцизмів, а це становить близько 18% усіх іншомовних слів, ужитих у виданні. У досліджених текстах журналу «Країна» вживається 30 англіцизмів, або 14,5% від усіх запозичень. Англіцизми, ужиті на сторінках аналізованих журналів, належать до трьох основних тематичних сфер: «Людина», «Артефакти» та «Довкілля».

Ключові слова: англіцизм; запозичення; публіцистика; медіатекст; тематична сфера

74_12

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/08/74_12.pdf” title=”Link to the article’s PDF-file”]

Залишити відповідь