Порушення словотвірних і морфологічних норм у медійних текстах (на матеріалі стрічки новин УНІАН)

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.84.4  

УДК 070:808.2:81’271.14=161.2

Мариненко Ірина Олегівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент кафедри мови та стилістики, канд. філол. наук,
0000-0002-2836-758X

Мельниченко Тетяна Євгенівна, Льотна академія Національного авіаційного університету, старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки,
0000-0002-7157-6408

Резюме

Уміння чітко й грамотно подавати інформацію належить до обов’язкових вимог до кваліфікованих журналістів. Порушення мовних норм, зокрема словотвірних і морфологічних, свідчить про некомпетентність і непрофесійність фахівців, які через свої тексти поширюють помилкові форми серед своєї авдиторії. Тож метою цієї розвідки є привернення уваги до ненормативних словотвірних моделей і форм відмінювання, не властивих українській мові, проте активно вживаних у журналістських матеріалах, зокрема в новинній стрічці УНІАН. У процесі дослідження були застосовані такі методи: під час збирання матеріалу – метод лінгвістичного спостереження з метою визначення помилкового слово- й формо- творення лексем і їх фіксації; для встановлення ненормативного використання словотвірних і формотвірних афіксів та подальшої систематизації помилок – метод дистрибутивного аналізу; для виявлення граматичних девіацій – метод контекстуального аналізу та описовий – під час аналізу зібраного й класифікованого мовного матеріалу. Систематизація помилок дає підстави стверджувати, що словотвірні девіації виникають під впливом російської дериваційної системи, що особливо помітно в суфіксальному словотворенні. Відхилення від морфологічної норми найчастіше полягають, по-перше, у надмірному використанні некодифікованих активних дієприкметників теперішнього часу (30,2 % від усіх морфологічних анормативів), по-друге, у помилковому вживанні прийменників (17,1 %), по-третє, у ненормативному формотворенні іменників (16,6 %). На підставі систематизації граматичних девіацій можна стверджувати, що журналісти аналізованого видання потребують удосконалення фахових компетентностей, зокрема в галузі володіння мовними нормами.

Ключові слова: девіація; інтерферема; словотвірний анорматив; морфологічна помилка.

Завантажити PDF статті