Мультимедійність як технологія жанрової дифузії в контексті трансформації медіагалузі

10.17721/2522-1272.2023.82.1 (DOI)

УДК 004.738.5:004.032.6:82-92

Городенко Леся Михайлівна, Київський національний університет імені Тараса Шевчен-ка, Навчально-науковий інститут журналістики, доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
0000-0002-8400-7917 (ORCID)

Цимбаленко Євген Станіславович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,
0000-0003-1486-1904 (ORCID)

Резюме

Стаття присвячена розгляду трансформацій і видозмін низки журналістських жанрів, що відбуваються під впливом мультимедійних інтерактивних технологій. Зокрема, проаналізовані жанрові дифузії у матеріалах медіа в інтернеті та тенденції жанрової трансформації під впливом мультимедійних технологій. Відстежено основні особливості мультимедій-них жанрів у порівнянні з традиційними та проаналізовано причини поєднання деяких жанрів.

Метою статті є систематизація й опис жанрових трансформацій під впливом мультимедійних технологій.

У статті в основу поділу на групи використано традиційний підхід до виділення жанрових форм, відштовхуючись від класичних жанрів у пресі, на телебаченні та радіо. Звернено увагу на такі унікальні медійні жанри як блог, подкаст і мультимедійна історія. Ще один підхід, застосовуваний нами при класифікації, базується на принципі синтетичності жанру («паразитуванні» мультимедійного жанру на традиційних характеристиках з частковим прилаштуванням до нового середовища) та на його унікальності (відсутності аналогів у традиційній журналістиці). Окремо виділяємо інтеграційний підхід, відповідно до якого виділяються жанри, що мають мінімальну кількість об‘єднаних елементів (напри-клад, твіттер-репортаж), та складні мультимедійні конструкції (мультимедійне ток-шоу чи аудіослайд-шоу).

У роботі використано низку наукових методів, що уможливили реалізацію сформульованої мети та поставлених завдань. Зокрема, моніторинг висвітлення теми дифузії жанрів та мультимедійних технологій в наукових статтях та монографіях здійснювався за допомогою традиційного аналізу (аналізу джерел). Логіка побудови теоретичного дослідження формувалася за допомогою системного методу. Пояснення смислових акцентів трансфо-рмації жанрів на основі усталених характеристик та характеристик, що формуються під впливом мультимедійних та інтерактивних технологій, проведено в межах інтерпретації. Метод порівняння задіювали для пошуку спільних та відмінних ознак між традиційними та трансформованими жанрами, а також для зіставлення поглядів українських і зарубіжних науковців на ключові поняття дослідження. Метод екстраполяції використано при перенесенні базових властивостей традиційних жанрів на видозмінені. Методи класифікації і систематизації – завершальний етап дослідження, в межах якого остаточно зведено результати та вибудовано систематизацію.

Ключові слова: жанр; дифузія жанрів; мультимедіа; журналістика.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь