Ейджиські риси в медіаобразі осіб старшого віку

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.79.1

UDC 007:004.738.5:316.773.4-053.88

Баландіна Надія Францівна, кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Державного університету «Одеська політехніка», доктор філологічних наук, професор.
https://orcid.org/0000-0002-6933-838X

Панькевич Олена Олександрівна, кафедра інформаційної діяльності та медіакомунікацій Державного університету «Одеська політехніка», кандидат педагогічних наук, доцент. https://orcid.org/0000-0003-3157-3349

Резюме

У статті представлено сконструйований українськими ЗМІ ейджиський образ людей старшого віку, встановлено його складники, які ранжовано за частотністю вживань, а також розкрито інтенції медіатора новинного контенту. Емпіричною базою розвідки слугувала вибірка із 296 повідомлень, маркованих ознакою ейджизму та оприлюднених українськими електронними медіа упродовж 2020 р. Ейджиські смисли розпізнавалися на рівні окремих лексем, словосполучень і ширших контекстів – текстів чи їх фрагментів. Аналіз вибірки показав, що з-поміж 296 новинних повідомлень ейджиського характеру, найбільшу групу становлять ті, що конструюють образ жертви (усього виявлено 75 таких повідомлень, що становить 24,4%), далі – правопорушника і злочинця (відповідно, 44 повідомлення, що становить 14,3%), ознака агресивності представлена в 40 матеріалах – 13%, бідності – у 31 – 10,1%, непривабливості – у 23 – 7,5%, неадекватності – у 18 – 5,9%, дезорієнтації у просторі – у 15 – 4,9%, необережності – у 15 – 4,9%, продажності – у 14 – 4,6%, егоїзму – у 9 – 3,1%, немічності – у 8 – 2,7%, самотності – у 7 – 2,3%, гіпертрофованої ощадливості – у 7 – 2,3%. Медіаобраз осіб старшого віку як жертви, правопорушника, з ознаками агресивності, бідності, непривабливості, неадекватності, дезорієнтації у просторі, необережності, продажності і т. ін. є виявом не виправданої негативної установки щодо людей у віці, а також своєрідною рефлексією комунікативних пріоритетів сучасного медіатора та його інтересу до громадян покоління 60+. Власне, йдеться про штучно сконструйовану медіареальність, інформація про яку ґрунтується на ринкових імперативах, на необхідності викликати сильну емоційну реакцію, виводити аудиторію з інертного стану, схвилювати, а відтак збільшувати кількість переглядів.

Ключові слова: ейджизм; особи старшого віку; медіа образ; новини; ЗМІ.

79_1

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2021/12/79_1.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь