Архів автора: Олександр Цимбаленко

Становлення і розвиток локальної «бригадної» (фронтової) преси Збройних Сил України як успішний приклад військово-цивільного партнерства

УДК 070:004.738 Становлення і розвиток локальної «бригадної» (фронтової) преси Збройних Сил України як успішний приклад військово-цивільного партнерства Бухтатий Олександр Євгенійович, кандидат наук з державного управління, головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Шевченко Ганна, кандидат географічних наук, голова наукового товариства «Інтелект» КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» Левченко Софія,… Читати далі »

Семіотична хора пейзажної деталі в публіцистиці

УДК 007:81’22:316.47 Семіотична хора пейзажної деталі в публіцистиці Галич В.М., д-р. філол. наук, проф. кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування Резюме Уперше в галузі соціальних комунікацій розглядається семіотична хора. Уведення цього поняття до наукового простору мотивується актуальністю семіотичних та когнітивних підходів у сучасній теорії журналістики. Розгляд семіотичної хори… Читати далі »

Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень

УДК 007:167.1 Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень Ромах О.В., канд. наук соц. ком, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме У нормативних актах зазначено, що для здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, а також для надання кваліфікації магістра, науковець у своєму дослідженні має… Читати далі »

Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях

УДК 007:659.3:159.942.5 Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях Белецька Алевтина Володимирівна, Кандидат наук із соціальних комунікацій. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме У статті проаналізовано погляди провідних учених з філософії як науки про найбільш загальні закони існування природи, суспільства і людини на теорію масової комунікації. Мета статті – розглянути напрацювання… Читати далі »

Структура й основні положення сучасної китайської теорії журналістики

УДК 007:070.1″312″(510) Структура й основні положення сучасної китайської теорії журналістики Владимиров Володимир Михайлович, доктор філологічних наук, професор, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме Стаття являє собою коментований переклад основних положень китайського підручника з теорії журналістики. Це є перша в українському журналістикознавстві наукова стаття про те, на яких теоретичних засадах базується світ засобів… Читати далі »

Головні наративи сучасної російської пропаганди як впливогенна проблематика в умовах консцієнталь-ної війни Росії проти України

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.15 УДК 007:659.4:316.485.2(470+477) Головні наративи сучасної російської пропаганди як впливогенна проблематика в умовах консцієнталь-ної війни Росії проти України Ващенко Наталія Миколаївна, Інститут журналістики Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка, здобувач. Резюме Мета дослідження – визначити головні наративи російської пропаганди в українському медіапросторі в умовах консцієнтальної війни Росії проти України. Методом теоретико-методологічного аналізу та узагальнення… Читати далі »

Порушення професійної журналістської практики в Алжирі. Можливості та перешкоди

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.14 УДК 007:070.133:174(65) Порушення професійної журналістської практики в Алжирі. Можливості та перешкоди Баджі Якоб, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірант Такиеддін Яхіа, кафедра журналістики, Університет Мохамеда Будіафа, доктор Резюме Існують правила та вказівки для кожної практики у світі. Їх відсутність призведе до анар-хії та порушень закону в будь-якому суспільстві. Журналістику без… Читати далі »

Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.13 УДК 070:82-92:81’42 Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка Мариненко Ірина Олегівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент. https://orcid.org/0000-0002-2836-758X Резюме Актуальність теми дослідження зумовлена головною роллю заголовка інтернет-публікацій у вирішенні питання, чи читати користувачеві пропоновану новину. Задля зацікавлення реципієнта автори вдаються до недомовок, двозначності в найменуваннях текстів.… Читати далі »

Модифіковані фраземи в заголовках сучасних медіа

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.12 УДК 070:811.161.2:004.738.5(047) Модифіковані фраземи в заголовках сучасних медіа Фіголь Надія Миколаївна, Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», канди-дат філологічних наук, доцент Файчук Тетяна Григорівна, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Резюме Українська фразеологія постійно розвивається, зникають застарілі, рідковживані фразео-логізми,… Читати далі »

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.11 УДК 007:070:[655:002.2:001.815]:81’373.2 Власні назви як заголовок рубрики покажчика друкованої книги: критерії відбору та особливості формулювання Благовірна Наталія Богданівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  андидат філологічних наук, доцент Кошелюк Олена Василівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат філологічних наук, доцент Резюме Мета дослідження – уточнити критерії відбору номінованих денотатів та форму подання… Читати далі »